11.2.09

BASES PREMIO ILUSTRACIÓN

Co obxectivo de publicar os textos gañadores e finalistas seleccionados nas distintas categorías do V CERTAME LITERARIO o IES de Sanxenxo, a través da Biblioteca do centro e en colaboración cos Departamentos de Galego, Castelán, Plástica e Normalización Lingüística convoca o PREMIO DE ILUSTRACIÓN 2mil9 para a portada do libro, de acordo coas seguintes bases:
Participantes: Estudantes menores de 23 anos.
Categoría: única.
Premios: un único premio de 80 euros
O premio consistirá nun talón canxeable en librerías ou tendas de artes plásticas.
Características da ilustración:
1. Será a portada do libro que recolla os textos gañadores e finalistas do V Certame Literario IES de Sanxenxo.
2. Tema: “A palabra como materia prima dunha obra de arte.”
3. Técnica: libre.
4. Serán orixinais e inéditos.
5. Asinaranse con seudónimo incluíndo en sobre adxunto os datos persoais e académicos e fotocopia do DNI.
6. Enviaranse ao enderezo postal:
Premios ilustración 2mil9
IES de SANXENXO
Baltar s/n Portonovo 36970 Sanxenxo
ou ben ao enderezo electrónico: bibliotecaiessanxenxo81@gmail.com antes do 1 de maio.

7. Entrega de premios: terá lugar en acto público en Sanxenxo, no lugar e data dos que se informará.

8. Xurado: A presidencia será asumida pola Directora do IES de Sanxenxo ou persoa na que delegue e actuará como secretaria a profesora encargada da Biblioteca do centro convocante. O xurado estará composto por persoas relacionadas co mundo da cultura, profesores de arte e humanidades. As súas deliberacións serán secretas e das súas decisións inapelábeis; redactarase a acta correspondente.

9. Orixinais seleccionados: Pasarán a ser propiedade do IES de Sanxenxo e formarán parte dos fondos da Biblioteca do centro. A obra premiada e as finalistas poderán ser obxecto de publicación.

10. Aceptación das bases: A presentación no Premio supón a aceptación das bases por parte dos participantes.O incumprimento dalgunha das mesmas dará lugar á automática descalificación. Estas bases poderán ser interpretadas polo Xurado e o órgano convocante en aqueles aspectos non previstos.

Sem comentários: